سيفون فاضلاب

ساختمان سيفون فاضلابی:

ساختمان سيفون به شكلي است كه پس از هر بار تخليه مقداري آب در داخل آن باقي مي ماند به طوري كه اين مايع ارتباط فضاي داخلي لوله ي فاضلاب را با فضاي داخل ساختمان قطع ميكند.آب داخل سيفون را (آب بند) مي نامند وعمق آب بندي ارتفاع ستون آبي است كه بين قسمت سرريز وعمق گلوي سيفون واقع شده است .

سيفون ها معمولا از نظر عمق آب بندي دو نوع مي باشند:

سيوفن سيفون پليران پلي ران جوشي پوش فيت تكاب پلي رود پارس يرات فيرات نيك بسپار

يكي از آنها (آب بندي معمولي)است كه عمق آب بندي آن حدود  ۵سانتي متر است  وديگري سيفون با (آب بندي  عميق)  كه عمق آب بندي آن دو برابر (حدود ۱۰ سانتي متر) است. شكل زير اين دو نوع سيفون را نشان ميدهد.

13-36.jpg - 33.77 Kb

سيفون با آب بندي معمولي عميق را ميتوان در شرايط عادي نيز به كار برد ولي معمولا در شرايط غير عادي از قبيل گرماي زياد ،افزايش وكاهش فشار جو ودر مواردي كه سيستم هواكش كامل نباشد، مورد استفاده قرار ميگيرد.

طرز كار سيفون ها:

با توجه به سطح آب داخل سيفون در حالت عادي و قبل از تخليه ي فاضلاب به داخل آن در سطح A-A قرار ميگيرد.

13-37.jpg - 32.14 Kb

پس از تخليه ي فاضلاب وسايل بهداشتي در داخل سيفون ارتفاع آب در شاخه ي B به تدريج زياد مي شود. وارتفاع آب در شاخه c نيز به طور همزمان بالا مي آيد تا زماني كه سطح آب به سر ريز لوله خروجي سيفون يعني به سطح D برسد.از اين لحظه به بعد هر چه آب وارد لوله ي ورودي سيفون بشود از لوله ي خروجي آن خارج مي گردد.

انواع سيفون ها:

متداول ترين نوع سيفون ها سيفون هاي نوع pوs هستند كه نشان داده شده اند وهر يك از آنها خود به اشكال مختلفي ساخته مي شوند.ولي كارآمد ترين سيفون ها سيفون p است كه به آن سيفون شتر گلو نيز مي گويند. از سيفون هاي شتر گلو براي اتصال به دست شويي ها و لگن ها و آبريزها و شيرهاي آبخوري و حمام ها استفاده مي كنند. جريان فاضلاب سيفون ها نوع p از ساير انواع سيفون هاي معمول كندتر است.

13-38.jpg - 24.91 Kb

علل از بين رفتن آب بندي سيفون ها:

يكي از مشكلات معمول در يك سيستم فاضلاب از بين رفتن آب بندي سيفون است.آب بندي سيفون ممكن است بر اثر هواكش نامناسب شبكه و به دنبال آن به وجود آمدن اختلاف فشار در دو طرف مايع سيفون از بين از بين برود. در مجموع از بين رفتن آب بندي سيفون ها ممكن است ناشي از علل زير باشد:

۱-سيفوناژ

۲-تبخير شدن آب سيفون

۳-كشش لوله هاي مويين

سيفوناژ:

از بين رفتن آب بندي سيفون ممكن است در نتيجه ي توليد فشار كمتر از اتمسفر در قسمت خروجي سيفون در سيستم فاضلاب باشد.در اين حالت آب داخل سيفون براثر فشار هوا از سمت وسيله ي بهداشتي در سيستم فاضلاب تخليه مي شود. به طوري كه درآب بندي سيفون در شرايط عادي به علت تعادل فشار در طرفين سيفون به حالت سكون باقي ماند اگر در قسمت خروجي سيفون به دلايلي كاهش فشار به وجود آيد آب داخل سيفون بر اثر فشار جو كه در سمت لوله ي ورودي سيفون بر آن وارد مي شود در شبكه ي فاضلاب تخليه مي گردد. اين عمل را كه در نتيجه ي بوجود آمدن شرايط عدم تعادل فشار هوا صورت مي گيرد، سيفوناژ مي نامند.

siphon 3.jpg - 39.59 Kb

سيفوناژ به دو صورت زيربه وجود مي آيد:

سيفوناژ مستقيم (سيفوناژ خود به خود):

غالبا در سيفون هايي كه در وسايل بهداشتي كوچك مانند دست شويي يا لگن ظرف شويي به كارمي روند و مجهز به لوله ي هواكش نيستند سيفوناژ مستقيم به وجود مي آيد. اين سيفوناژ نتيجه ي عدم تعادلي است كه بر اثر تخليه ي سريع فاضلاب توليد مي شود،چون اين گونه وسايل بهداشتي داراي كف مقعري هستند. فاضلاب محتوي آن ها به طور ناگهاني خالي مي شود و بعدا نيز آب كافي براي تامين مجدد آب بندي سيفون در آن باقي نمي ماند.

سيفوناژ غير مستقيم:

آب بندي سيفون ممكن است به طور غير مستقيم يا بر اثر جريان فاضلاب در مجراي لوله ي خروجي بعد از سيفون از بين برود اين مشكل غالبا در تاسيسات لوله كشي پيش مي آيد. هنگامي كه فاضلاب وسايل بهداشتي در طبقات ساختمان در لوله ي قائم مشتركي تخليه مي شود سرعت جريان آب هواي داخل مجراي خروجي سيفون دست شويي واقع در طبقه ي پايين را مي مكد.در نتيجه دراين مجرا مكش ايجاد مي شود وبر اثر فشار هواي محل آب داخل سيفون دست شويي نيز تخليه مي گرددتحت اين شرايط پس از تخليه سيفون امكان تجديد آب بندي آن وجود ندارد. با نصب لوله ي هواكش درسيستم لوله كشي فاضلاب مي توان از سيفوناژ غير مستقيم نيز جلوگيري كرد.

13-41.jpg - 72.66 Kb

تبخير شدن آب سيفون:

از بين رفتن آب بندي سيفون ها بر اثر تبخير يك پديده ي طبيعي است كه به ندرت اتفاق مي افتد. در شرايط عادي چندين روز طول مي كشد تا آب داخل سيفون ها تبخير شود ومعمولا با استفاده ي مجدد از وسايل بهداشتي اين مشكل برطرف مي شود.به كار بردن سيفون هايي با عمق آب بندي بيشتر زمان تبخير را طولاني تر مي كند ودر طول اين مدت نيز احتمال استفاده ي مجدد از وسيله ي بهداشتي و پر شدن سيفون زياد است.

كشش لوله هاي مويين:

از بين رفتن آب بندي سيفون ها براثر خاصيت كشش لوله هاي مويين خيلي كم اتفاق مي افتد.بلكه اين اشكال هنگامي رخ مي دهد كه يك جسم خارجي مانند پارچه، نخ يا يك نوار پارچه اي از داخل سيفون به طرف مجراي خروجي آن آويزان شود.همان طور كه ديده مي شود كهنه يا پارچه مانند فيتيله اي آب داخل سيفون را به طرف بالا مي كشد.آب ريسمان از مجراي خروجي سيفون در لوله ي تخليه مي چكد.درصورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد سرعت جذب آب به وسيله ي كهنه يا پارچه بيشتر شده وآب بندي سيفون به سرعت از بين مي رود.

فاضلاب پلي اتيلن پلي ران و قيمت ليست تخفيف نماينده نمايندگي

اثر باد:

بادهاي شديدي كه از دهانه ي خروجي لوله هاي هواكش فاضلاب در بالاي بام عبور مي كند ممكن است آب بندي سيفون را تحت تاثير قرار دهد وقتي كه گرد باد از طريق لوله ي هواكش به داخل سيستم لوله كشي به طرف پايين هدايت مي شود البته به ندرت ممكن است در اثر ازدياد فشار هواي داخل لوله هاي فاضلاب آب داخل سيفون ها را به حركت در آورده و مقدارياز آن را به خارج تخليه كند كه اين هم مشكل بزرگي ايجاد نمي كند،زيرا احتمال خالي شدن كامل آب سيفون ها بسيار كم است.به هر حال براي جلوگيري از تاثير باد مي توان هواكش لوله فاضلاب را دورتر از گودال هاي شيرواني وجاهايي كه احتمال دارد باد از آنجا به شكل گردبادي به داخل لوله ي هواكش هدايت شود نصب نمود وانتهاي آن را با دو زانوي ۹۰درجه به صورت عصايي ساخت.

پليران اتصال سامانه فروش تخفيف

سيفون راه بند:

نصب سيفون در مجراي تخليه ي فاضلاب ساختمان به شبكه ي فاضلاب شهري براي جلوگيري از نفوذ گازهاي مضر موجود در شبكه ي فاضلاب شهري به داخل سيستم لوله كشي فاضلاب ساختمان ضروري است.معمولا مجراي ورودي وخروجي اين سيفون هم تراز است.اين سيفون داراي يك انشعاب است كه با يك لوله عمودي تا كف ساختمان امتداد يافته از آن به عنوان مجراي بازديد وتميز كردن لوله استفاده مي شود.لوله ي ديگري روي خط فاضلاب نصب مي گردد تا از تخليه آب سيفون جلوگيري نمايد.

سيفون چربي گير:

در مواردي كه احتمال ورود چربي از طريق سينك هاي ظرف شويي به داخل سيستم فاضلاب وجود دارد بايد در بين لوله ي فاضلاب سينك هاي ظرف شويي((سيفون چربي گير)) نصب شود جزييات يك سيفون چربي گيرحاوي حجم زيادي از آب نشان داده شده است. چربي ورودي به داخل سيفون تحت تاثير آب سفت مي شود و به صورت دوره اي با بلند كردن سيني مشبك خارج مي شود.

پلي ران فروش خريد محصولات اصلي

منبع :

تاسیسات بهداشتی ساختمان – آموزش فنی و حرفه ای

سامانه فروش اينترنتي پليران اتصال ، ارائه كننده تخصصي محصولات شركت پليران

لوله و اتصالات فاضلابي در انواع  پلي اتيلن جوشي ، پوش فيت و پوش فيت كاملا بي صدا

poliran-tel-93-2 gheimat ettesal.jpg - 8.57 Kb

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*