شناخت و کاربرد سیستم آبياري قطره ای

عنوان شناخت و کاربرد دستگاه آبياري قطره ای:

آبياري قطره اي روشي است که در آن آب به وسيله فشاري که توسط پمپ و يا اختلاف ارتفاع به وجود مي آيد وارد لوله هاي اصلي و فرعي شده و با استفاده از قطره چكان ها به صورت قطره در پاي درخت يا بوته چكيده و آب مورد نياز آن را تأمين مي کند. براي جلوگيري از ورود اجسام به داخل لوله ها، ابتدا آب از صافي هاي مخصوص گذشته و سپس وارد لوله ها میشود در صورتي  که نياز به دادن سموم و عناصر غذايي به گياه باشد، مي توان اين مواد را با روش هايي که گفته خواهد شد به آب اضافه  نموده و در اختيار گياه قرار داد. با انجام آزمايشهاي گوناگون ، مقدار آب مورد نياز هر گياه قبلاً معين شده است و با قرار دادن تعداد معيني قطره چكان در اطراف هر گياه ، مقدار آب مورد نياز آن در اختيارش قرار مي گيرد.

اجزاء تشكيل  دهنده دستگاه آبياری قطره ای:

 

ffffff2.jpg - 22.61 Kb

 

تجهيزات آبياري قطره اي از سه قسمت اصلي تشكيل شده است که عبارتند از :

 

  1. ۱-قسمت تأمين فشار و کنترل مرکزي
  2. ۲-لوله ها (لوله هاي انتقال آب و لوله هاي داخل مزرعه)
  3. ۳-قطره چكان

 

قسمت تأمين فشار و کنترل مرکزي:

در روش آبياري قطره اي ، ابتدا بايد آب را تحت فشار قرار داد. (این کار در قسمت تأمين فشار وکنترل مرکزي انجام مي شود).در قسمت تأمين فشار وکنترل مرکزي کارهاي زيادي انجام مي شود که شامل تحت فشار قرار دادن آب، تصفيه آب، تعيين مدت زمان آبياري، اضافه نمودن کود و مواد شيميايي لازم به آب مي باشد. اجزاء تشكيل دهنده اين قسمت عبارتند از پمپ، شير تنظيم فشار، شير یكطرفه سيكلون، فيلترهاي شني و توري، مخزن کود و مواد شيميايي، کنتورآب، دستگاه برنامه ريز، شير برقي، فشارسنج ها، تابلوي کنترل برق.

 

www333.jpg - 36.63 Kb

۱-پمپ:

اين وسيله وظيفه تأمين فشار را به عهده داشته و آب را با فشار، از جايي به جاي ديگر منتقل ميکند. به محلي که پمپ ها، لوله مكش، لوله رانش(لوله اي که آب را از پمپ خارج ميکند.) در آن قرار دارد ((ايستگاه پمپاژ)) گفته مي شود.

۲-سیکلون:

اولين مخزني است که بعد از پمپ قرار داشته و آب وارد آن شده و تصفيه اوليه انجام مي شود (مخزن شماره ١) سيكلون مخزن استوانه اي شكلي است که آب با فشار وارد قسمت بالايي آن شده و به صورت مارپيچ به قسمت پايين آن مي رود. وقتي آب به پايين مخزن رسيد و سرعت آن کاهش يافت، از قسمت وسط استوانه به طرف بالا حرکت کرده، وارد لوله خروجي می شود. در قسمت پايين سيكلون محفظه اي به نام مخزن رسوبات قرار دارد که ذرات شن جدا شده در آن جمع آوري ميشوند.  اگر ذرات شن و ساير مواد خارجي در آب زياد باشد در هر نوبت آبياري، اين مخزن را تميز کرد. براي اين کار کافي است در مخزن رسوبات را باز نموده و رسوبات را از آن خارج کرده و دوباره در آن را بست.

فیلتر شنی:

آب، پس از عبور از سيكلون وارد فيلتر هاي شني شده و مواد ريز و معلق آن توسط ذرات شن گرفته مي شود. (مخزن شماره ٢و ٣) فيلتر شني، مخزني است که از سه لايه شن تشكيل شده است. اندازه ذرات شن در هر لايه با لايه ديگر فرق دارد. اين فيلتر از ورود مواد ريز و معلق در آب به قطره چكان ها جلوگيري مي کند. وقتي جريان آب از داخل شن عبور مي کند، ذرات ريز و معلق آن توسط شن گرفته ميشوند. براي اين که فيلتر هميشه بتواند عمل تصفيه آب را انجام دهد، بايد هر چند وقت، يكبار آن را تميز کرد. براي تميز کردن فيلتر هاي شني، کافي است که جريان آب در اين مخزن برعكس شود. که اين کار به وسيله شير فلكه هاي نصب شده بر روي مخزن انجام مي شود.

 

444.jpg - 31.41 Kb

 

در هنگام کار، شير فلكه (۱) و (۳) باز است ولي در موقع تميزکردن فيلتر، شير فلكه (۱) و(۳) را بسته و شيرهاي (۲) و(۴) باز مي شوند. به اين ترتيب جريان آب برعكس مي شود. جريان برعكس آب بايد آن قدر ادامه يابد تا آب صاف از شير (۴) خارج شود. اگر ناخالصي آب زياد باشد، بايد در هر نوبت آبياري فيلتر را تميز نمود. در پايان فصل آبياري، بايد شن ها را از داخل مخزن خارج نموده و شستشو داد تا براي آبياري فصل بعد، آماده باشد.

 

مخزن کود و مواد شیمیایی:

f555.jpg - 28.17 Kb

 

اين مخزن به وسيله دو شيلنگ به جريان آب وصل مي شود تا کود و ساير مواد شيميايي از طريق آن با آب مخلوط شده و وارد مزرعه يا باغ می شود مخزن شماره (٤) برای توزيع کود و ساير مواد شيميايي به باغ ها و مزارع، از مخزن کود استفاده مي شود که به وسيله دو لوله باريك به لوله اصلي آب وصل شده است. براي توزيع کود جامد قابل حل، ابتدا بايد آن را در آب حل نموده و بعد از صاف کردن، در مخزن ريخت. کود هاي اوره، نيترات آمونيوم، سولفات آمونيوم، کلرورپتاسيم، کود هاي آهن، روي، بر، مس و اسيد فسفريك را ميتوان در آب حل کرد و از طريق مخزن کود، در دسترس گياه قرار داد.

 

فیلتر توری:

تصفيه نهايي آب در اينجا انجام ميشود و آب تصفيه شده وارد لوله ها شده و به قطره چكان ها مي رسد مخزن شماره (۵) فيلتر ها که تعداد آنها يك يا دو عدد مي باشد و به صورت استوانه ايي شكل هستند. وقتي که آب جريان پيدا مي کند، وارد توري شده و از سوراخ هاي ريز آن به صورت آب زلال و صاف وارد قطره چكان ها مي شوددر صورتي که ذرات ريز، در آب زياد باشد، مي توان از دو فيلتر توري استفاده نمود. سوراخ هاي ريز فيلتر ها هم در دراز مدت بسته مي شوند بنابراين بايد هر چند وقت يك بار آنها را تميز نمود. قبل از شروع آبياري، بايد شير فلكه اي را که در قسمت پايين محفظه فيلتر قرار دارد، باز کرده و آن قدر صبر نمود تا آب صاف از آن خارج شود و بعد از آن شروع به آبياري نمود. در پايان هر فصل آبياري بايد هر دو توري را از دور استوانه داخلي مخزن به آرامي جدا نموده و با يك برس مويي و آب خالص آن را تميز نموده و بعد از خشك کردن در جاي مناسبي قرار داد تا در فصل آبياري بعدي، بتوان از آن استفاده نمود. اگر ذرات ريز خارجي در آب زياد باشد، سوراخ هاي توري مسدود شده و آب کمتري از تور يها خارج مي شود. در نتيجه اختلاف فشار در قبل و بعد از محفظه فيلتر افزايش مي يابد. بنابراين بايد توري ها را با آب و برس مويي تميز نموده و در جاي خود قرار داده و آبياري را دوباره شروع کرد.

کنتور آب :

براي اندازه گيري مقدار آبي که براي آبياري مصرف شده است، يك کنتور در مسير جريان آب قرار ميدهند تا مقدارمصرف را اندازه گيري کنند.

 

poliiiiiiiiiiii.jpg - 30.90 Kb

دستگاه برنامه ریز:

اين دستگاه در قسمت کنترل مرکزي نصب شده و اجراي برنامه آبياري را به عهده دارد. برنامه اي که براي آبياري قطعات مزرعه و يا باغ در نظر گرفته شده است به وسيله اين دستگاه اجرا ميشود. اين دستگاه قادر است بدون استفاده از کارگر، قطعات زمين مورد نظر را در زمان هاي تعيين شده، آبياري کند) براي اين کار، کافي است که دستگاه براي روز و ساعت مورد نظر، تنظيم شود. دستگاه برنامه ريز توسط دو رشته سيم، به شير برقي وصل مي شود. در زمان تعيين شده براي آبياري، دستگاه برنامه ريز، شير برقي را باز کرده و آبياري شروع ميشود. پس از پايان آبياري هر قسمت، شير برقي را بسته و براي آبياري قطعه بعدي، همين کار ها را تكرار مي کند.

لوله ها و اتصال ها:

کار انتقال آب، در روش آبياري قطره اي، به عهده لوله هاي اصلي،نيمه اصلي و فرعي مي باشد.

لوله های اصلی:

آب تصفيه شده را از ايستگاه پمپاژ به مزرعه ياباغ مي رسانند.

لوله های نیمه اصلی:

آب را ازلوله هاي اصلي به لوله هاي فرعي می رسانند.

لوله های فرعی:

که قطره چكان ها هم بر روي آنها قرار دارند، در کنار رديف درختان يا بوته ها در سرتاسر باغ يا مزرعه قرار گرفته و عمل آبياري را انجام مي دهند. جنس آنها معمولاً از نوع پلي اتيلن مي باشد. به علت تفاوت قطر لوله هاي اصلي وفرعي ونيمه اصلي با يكديگر ، براي اتصال آنها بايستي از اتصالاتي استفاده نمود که باعث کم شدن فشار آب داخل لوله نشود.

قطره چکان ها:

قطره چكان ها، آب رابه صورت قطره هاي پشت سرهم در اختيار گياه قرار مي دهند.ساختمان قطره چكان ها طوري است که جلوي فشار اضافي آب را گرفته و در مقابل سرما، گرما و مواد شيميايي نيز مقاوم بوده و مسدود نمي شوند. گاهي به جاي قطره چكان از وسيله اي به نام آبفشان هم استفاده مي شودکه آب را به شكلهاي مختلف پخش مي کند. اگر آب به صورت مه پخش شود (مه پاش) و اگر به صورت رشته هاي نازك پخش شود به آن (ميكروجت) مي گويند.

 

qaz.jpg - 29.49 Kb

توجه:

از مه پاش و ميكروجت براي آبياري درختان مثل پسته ومرکبات که به بيماري هاي قارچي حساس هستند، نبايد استفاده کرد. عواملي مانندگرفتگي سوراخ قطره چكان ها توسط باکتري ها، جلبك ها، املاح و غيره ونيز بسته شدن شير فلكه هايي که بايد در زمان آبياري باز باشند،باعث افزايش فشار داخل دستگاه ميگردند.

 


توصیه های فنی روز:

۱-نيم ساعت قبل از تمام شدن آبياري بايد کود داخل مخزن به مصرف رسيده باشد.

۲-علاوه بر کودهاي شيميايي بايستي علف کش ها ،آفت کشها ،نماتدکشها وهورمون هاي رشد را از طريق مخزن کود (به اندازه نياز گياه) در اختيار گياه قرار داد.

۳-زماني که قطره چكان ها به علت وجود موجودات بسيارريز،مسدود مي شوند ، مي توان با ريختن کلرو سولفات مس در مخزن ،آنها را شستشو داده وباز نمود.در صورت وجود املاح در آب آبياري ، بهتر است براي از بين بردن رسوب داخل لوله ها وقطره چكان ها ، از اسيدرقيق استفاده کرد.

۴-براي جلوگيري از يخ زدگي وساير صدمات ،اطراف شير فلكه وشيرهاي اتوماتيك را با پارچه بپوشانيد.

۵- از مه پاش وميكروجت براي آبياري درختاني مانند پسته ومرکبات که به بيماري هاي قارچي حساس اند،نبايد استفاده کرد

۶- ماهي يكبار ، شير فلكه انتهاي لوله هاي فرعي را باز کرده واجسام ورسوبات داخل لوله هارا خارج نماييدوبايستي ماهي يكبار فشار قسمت هاي مختلف دستگاه را کنترل کرده و آن را در حد توصيه شده ،ثابت نگهداست .

۷- اگردرطول فصل آبياري از آب شور استفاده مي شودبهتر است با آب آبياري ، کلر را هم اضافه نمود تا باکتري ها از بين بروند .

منبع:

اینترنت – اینترنت

پیشنهادات دیگر:

 

poliran-tel-93-2 gheimat ettesal.jpg - 8.57 Kb

 

 

 

 

 


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*