دفع فاضلاب ساختمان ها

دفع فاضلاب ساختمانی

در کشورمان ايران فاضلاب ساختمان ها معمولا به سه طريق زير دفع مي گردد:

الف-تخليه به داخل چاه

ب-تخليه به سپتيك تانك

پ-هدايت به شبكه ي فاضلاب شهري

دفع فاضلاب در چاه:

در مواردي كه مقدار فاضلاب كم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق هاي نسبتا كم حدود (۲۰متري) به لايه هاي آبرفتي نفوذ پذير برسد و سفره هاي آب زيرزميني حداقل ۳ تا ۴ مترپايين تر از لايه هاي ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتي براي مصارف بهداشتي و شرب نشود روش استفاده از چاه فاضلاب ساده ترين و ارزان ترين روش دفع فاضلاب است.

ساختمان چاه:

چاه فاضلاب مطابق شكل ۸-۱۱ازسه قسمت زيرتشكيل شده است:

الف- دهانه:

دهانه قسمت ورودي فاضلاب به چاه است كه لوله هاي جمع آوري فاضلاب را در بخش قيفي شكل مانند گلدان بدون كف ريخته تا به ميله هدايت شود.

ب- ميله ي چاه:

چاه به قطر ۸۰سانتي متر را آن قدر حفاري ميكنند كه به زمين شني با قابليت جذب زياد آب برسند به اين عمق ميله مي گويند.به لحاظ تاثير منفي حفاري در ساختمان وهمچنين رعايت اصول بهداشتي عمق ميله چاه بهتر است از۶متر بيشتر باشد.

پ- انباره ي چاه:

پس از رسيدن به زمين شني در جهت يا جهات مناسب انباره حفر مي شود ارتفاع انباره حدود ۱٫۵متر وعرض آن حدود ۱متر مناسب است.به لحاظ ايجاد مقاومت بيشتر در برابر بارهاي وارد بر روي سقف انباره بهتر است كه قسمت فوقاني انباره به صورت قوسي خاك برداري شود.براي تعيين حجم انباره كه بستگي به مقدار فاضلاب توليدي مواد تشكيل دهنده ي فاضلاب و ميزان نفوذ پذيري زمين دارد نمي توان عدد دقيقي ارائه نمود اما به صورت تقريبي مي توان  از جدول ۱-۱۱استفاده كرد.

چاه فاضلاب پلیران ساختمان

حجم انباره چاه اضلاب به افراد ایران پلی ران

رعايت نكات اجرايي چاه فاضلاب:

الف-محل چاه در ساختمان بايد در فاصله مناسبي از پي وستون ها قرار داشته باشد.

ب-لوله ورودي به داخل چاه با زانوي ۹۰درجه به صورت عمودي به طرف پايين نصب شود.

ج-بعد از اتمام حفاري در ميله چاه قطعات بتني مناسب جاگذاري شود.

د-دهانه چاه آجر چيني شود.

ه-اجراي گلدان در قسمت دهانه براي جلوگيري ازپاشيده شدن فاضلاب به جداره ي ميله وخرابي آن ضرورت دارد.

و-لوله هواكش براي خروج گازهاي بدبو ومضراز چاه نصب شود.

ز-محل دهانه ي چاه به طريقي مشخص شود تادر مواقع ضروري براي تعميرات ويا تخليه لجن بتوان به سهولت محل آن را پيدا نمود.

ح-در نقشه ساختمان بهتر است محل دقيق چاه عمق ميله و حجم انباره ي آن تعيين گردد.

ط-چاه در نقطه اي از ملك حفر شود كه دسترسي به آن براي تخليه در فواصل زماني معين فراهم باشد.

دفع فاضلاب در سپتيك تانك:

سپتيك تانك مخزني سرپوشيده و معمولا ساخته شده از بتن مسلح با مصالح مصرفي مرغوب و غيرقابل نفوذ است. براي زلال سازي بهتر فاضلاب و گرفتن نوسان هاي جريان آن سپتيك تانك را از دو يا سه انباره ي مستطيل شكل مي سازند. ورود و خروج فاضلاب از يك انباره به انباره ي ديگر از سوراخ هاي پيش بيني شده در ديوارهاي جدا كننده آن ها درعمق ۳۰تا۴۵سانتي متري در زير سطح فاضلاب انجام مي شودتا مواد شناور نيز از انباره خارج نگردند.براي خروج گازهاي متعفن توليد شده از عمل باكتري ها در سپتيك تانك نصب لوله هواكش به قطر ۴ اينچ كه تا سقف ساختمان هاي مجاور امتداد يافته است ضرورت دارد. ايجاد دريچه ي آدم رو برروي سقف انباره ها يكي ديگر از ضروريات ساختمان سپتيك تانك مي باشد. درشكل هاي ۹-۱۱ نمونه هاي سپتيك تانك نشان داده شده است. فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت كاهش سرعت جريان آن قسمتي از مواد معلق را به صورت ته نشيني از دست مي دهدواز سوي ديگر انباره خارج مي شود. مواد ته نشين شده به صورت لجن كف انباره هضم مي شود به طوري كه انباره در هر سال يك يا دوبار نياز به خالي كردن پيدا مي كند.

پساب خروجي از سپتيك تانك را به سه صورت زير دفع مي كنند:

الف-در زمين هاي با قابليت نفوذ زياد ترانشه اي (كانالي)به عمق ۴۵سانتي متر حفر و پساب خروجي را درآن تخليه مي نمايند.

ب-در زمين هاي با قابليت نفوذ كم فاضلاب خروجي از سپتيك تانك را به داخل چاه تخليه مي نمايند.

پ-در صورتي كه قابليت نفوذ زمين خيلي كم باشد ويا در نزديكي سپتيك تانك رودخانه ودريا قرار گرفته باشد.براي دفع پساب از صافي هاي شني استفاده مي شود.

سپتیک تانک فاضلابی

دفع فاضلاب در شبكه ي شهري:

برای هدایت فاضلاب ساختمان ها به شبکه ی فاضلاب شهری لوله ی اصلی فاضلاب هر ساختمان باید به صورت مستقل و جداگانه به لوله ی اصلی فاضلاب شهر متصل شود. حتی در صورتی که ساختمان ها به هم نزدیک بوده ویا در یک راستا قرار گرفته باشند نباید خروجی همه ی ساختمان ها را به یک خط وصل کرد. بلکه باید آن ها را مستقلا وارد منهول نموده و سپس خط مشترک آن ها را به خط اصلی فاضلاب وارد نمود. طرز اتصال غلط وصحیح انشعاب فاضلاب ساختمان به خط اصلی فاضلاب شهری در شکل ۱۰-۱۱ نشان داده شده است. در شکل طرز اتصال صحیح با خط پر وطرز اتصال غلط با خط چین مشخص شده است. آب باران و آب های سطحی نباید وارد لوله ی فاضلاب شهری گردند، برای این آب ها باید خط لوله ی جمع آوری شهری به صورت جداگانه طراحی و  اجرا شود.

اتصال فاضلاب ساختمانی به شهری نحوه آموزش

دفع آب باران:

آب باران و فاضلاب سطحي را به طور معمول به داخل چاه هاي جداگانه ،نهرها ،رودخانه ها،درياچه ها ويا مسيل هاي طبيعي هدايت ميكنند. آب باران و آب هاي سطحي نبايد وارد لوله فاضلاب شهري گردند.در صورت لزوم براي آب باران و آب هاي سطحي بايد خط لوله ي جمع آوري شهري به صورت جداگانه طراحي واجرا شود.

11-11.jpg - 79.52 Kb

 

پیشنهادات دیگر :

آشنایی با راهنمای نصب اتصالات جوشی

آشنایی با طراحی و محاسبات سیستم فاضلاب

آشنایی با طراحی و نصب سیستم فاضلاب ساختمانی

مشاره فنی و خرید محصولات فاضلابی شرکت پلی ران اتصال

 

 

 

 

poliran-tel-93-2 gheimat ettesal.jpg - 8.57 Kb

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*