نمایشگاه صنعت پتروشیمی و پلاستیک

 

نمایشگاه صنعت پتروشیمی و پلاستیک و صنایع وابسته اربیل – عراق (۲۸-۲۵ آذرماه ۹۴)


 

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۵ در ارﺑﯿﻞ ﻋﺮاق ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ﺑﯿﻦ اﻟﻤـﻠﻠﯽ ﺻﻨـﻌﺘﭙﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ارﺑﯿﻞ– ﻋﺮاقﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه Erbil 5P ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ۴ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ اﻟﯽ ۱۹دﺳﺎﻣﺒﺮ۲۵ -۲۸) ۲۰۱۵آذر ﻣﺎه ۱۳۹۴)ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.  ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽPyramids Group وﺷﺮﮐﺖM&T Iraq ﻣﺠﺮي ﺑﺮﮔﺰارﯾ ﻨﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از روﯾﺪادﻫﺎﯾﻮﯾﮋه را  رﻫﺒﺮي ﮐﺮده و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻏﺮﻓﻪ داران ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺠـﻤﻮﻋﻪ  ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﻫﺒﺰرﮔﺘﺮﯾﻨ ﻨﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺑﯿﻞ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺼﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*