نکات مهم در اجرا ی لوله کشی فاضلاب

نکات مهم در اجرا ی لوله کشی فاضلاب

۱- لوله های افقی فاضلاب بايد با شيب مناسب و يک نواخت نصب شوند. شيب بيش از حد باعث ازديادسرعت جريان فاضلاب شده ، در نتيجه آب موجود در فاضلاب تخليه و مواد جامد در لوله ها باقی می ماند و به مرور باعث گرفتگی لوله ها می شود. شيب کم نيز باعث عدم جريان فاضلاب شده و در نتيجه لوله ها مسدود می شود و مقدار شيب لوله کشی فاضلاب با توجه به ۰ تا ٥ درصد است. مناسب ترين / نوع فاضلاب و طول مسير بين ۵  شيب در لوله کشی فاضلاب ساختمان ها ۲ درصد است.

۲- لوله های فاضلاب را بايد به وسيلهٔ بست های مخصوص مهار کرد.

۳- از اتصالات ۴۵ درجه استفاده شود.

۴- قبل از اتصال لوله قائم فاضلاب به لوله افقی، دريچه بازديد نصب شود، همچنين در انتهای لوله های افقی نيز نصب آن ضروريست. محل دريچه بازديد بايد در دسترس باشد.

۵- لوله را باید تا حد امکان مستقیم و صاف نصب کرد و آنها را از زیر ساختمان عبور نداد. در صورت عبور آنها از زیر ساختمان باید آنها را با حداقل ۱۵ سانت یمتر بتن ساده پوشش داد و در صورتی که لوله ها در فاصله یک متری از پی و دیوارها قرار دارند، باید تا سطح زیر پی آنها را با بتن پوشاند.

۶- پس از اجرای لوله کشی باید مدار لوله کشی را به منظور اطمینان از عدم وجود نشتی آزمایش کنیم. این آزمایش را م یتوان با آب، هوای فشرده و دود انجام داد که متداول ترین روش استفاده از آب است. روش کار بدین صورت است که تمام دهان ههای باز را توسط توپی لوله فاضلاب که در شکل ۲۰  ۸ نشان داده شده، م یبندیم و آب را وارد لول هها م یکنیم تا کاملاً از آب پر شوند. محل اتصا لها را دقیقاً بازدید کرده و در صورت وجود نشتی باید به رفع عیب آن پرداخت و آزمایش را مجدداً تکرار کرد. در صورت مرتفع بودن ساختمان آزمایش لوله ها را در یک مرحله نباید انجام داد، زیرا فشار ستون آب آزمایشی در طبقات پایین زیاد می شود. در مورد این ساختمانها آزمایش را قسمت به قسمت انجام م یدهیم هر طبقه جداگانه آزمایش می شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*