فاضلاب و انواع آن

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﺿﻼب

آبﻫﺎی آﻟﻮده ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﻊ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ، آبﻫﺎی زاﺋﺪ را ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از آب و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ. آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺪود ۹۹/۹ درﺻﺪ وزن آن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ۰/۱ درﺻﺪآن ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺿﻼب از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻮادآﻟﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ، ﻓﺎﺿﻼب دارای ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﯽ(ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ، وﻳﺮوسﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ) ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.

از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻧﮓو ﺑﻮی ﻓﺎﺿﻼب اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻏﻴﺮآﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب، درﺟﻪ اﺳﻴﺪی ﻓﺎﺿﻼب (pH) و ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺎﺿﻼب.

 

اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب

ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻪﮔﺮوه ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺎﺿﻼبﺧﺎﻧﮕﯽ: ﭘﺲ  از اﺳﺘﻔﺎده  از ﺣﻤﺎم،   دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ، ﺗﻮاﻟﺖ، ﻣﺎﺷﻴﻦ  ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﮕﻴﻦ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎ ) و ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺒﮏ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب دﺳﺖﺷﻮﻳﯽﻫﺎ،ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽﻫﺎ زﻳﺮدوﺷﯽﻫﺎ   واﻣﺜﺎل اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ) ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ)، اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ، ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ، ﻗﺎرچﻫﺎ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺑﻮ و درﺟﻪ اﺳﻴﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻄﺤﯽ: آبﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺴﺖو ﺷﻮی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و آب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ را ﭘﺲﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ذرات ﮔﻴﺎﻫﯽ، ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ و… ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺿﺮورت ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب

ورود ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی  ﺟﻤﻊآوری ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

برای خرید و تهیه لوله و اتصالات فاضلابی با مارک پلیران و دریافت لیست قیمت می توانید با ما تماس حاصل نمایید.

قطره چکان ایرانی پلیران اتصال

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*