سيفون فاضلاب

سیفون فاضلاب

سیفون فاضلاب شهری

ساختمان سيفون :

ساختمان سيفون به شكلي است كه پس از هر بار تخليه مقداري اب در داخل آن باقي مي ماند به طوري كه اين مايع ارتباط فضاي داخلي لوله ي فاضلاب را با فضاي داخل ساختمان قطع ميكند. آب داخل سيفون را (آب بند) مي نامند و عمق آب بندي ارتفاع ستون آبي است كه بين قسمت سرريز وعمق گلوي سيفون واقع شده است .

سيفون ها معمولا از نظر عمق آب بندي دو نوع مي باشند:

يكي از آنها (آب بندي معمولي)است كه عمق آب بندي ان حدود ۵سانتي متر است وديگري سيفون با (آب بندي عميق) كه عمق آب بندي آن دو برابر قبلي است.

از لوله هاي گالوانيزه در لوله كشي هواكش وآب باران استفاده ميشود .با توجه به اين كه مشخصات لوله وفيتينگ فولادي گالوانيزه در مبحث آب رساني آورده شده است از تكرار ان خودداري ميشود.

لوله كشي فاضلاب ساختمان ها از اين نوع است.

سيفون با آب بندي عميق را ميتوان در شرايط عادي نيز به كار برد.ولي معمولا در شرايط غير عادي از قبيل گرما ي زياد درون آن وسيله اي است كه براي جلوگيري از ورود هواي نامطبوع داخل شبكه ي فاضلاب به فضاي داخل ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.

سيفون با آب بندي معمولي در سيستم هايي از لوله كشي كه تحت شرايط عادي كار ميكنند به كار ميرود.بيشتر سيفون هاي وكاهش فشار جو ودر مواردي كه سيستم هواكش كامل نباشد مورد استفاده قرار ميگيرد.

طرز كار سیفون فاضلاب :

با توجه به سطح آب داخل سيفون در حالت عادي وقبل از تخليه ي فاضلاب به داخل آن در سطح A-A قرار ميگيرد.

انواع سيفون ها:

متداول ترين نوع سيفون ها سيفون هاي نوع pوsهستند كه نشان داده شده اند وهر يك از آنها خود به اشكال مختلفي ساخته مي شوند.ولي كارآمد ترين سيفون ها سيفون  pاست كه به آن سيفون شتر گلو نيز مي گويند. از سيفون هاي شتر گلو براي اتصال به دست شويي ها ولگن ها وآبريزها وشيرهاي آبخوري وحمام ها استفاده مي كنند.

جريان فاضلاب سيفون ها نوع pاز ساير انواع سيفون هاي معمول كند تر است.پس از تخليه فاضلاب وسايل بهداشتي در داخل سيفون ارتفاع آب در شاخه هاي B به تدريج زياد مي شودوارتفاع آب در شاخه يc  نيز به طور هم زمان بالا مي آيد تا زماني كه سطح آب به سرريزلوله ي خروجي سيفون يعني به سطح D برسد.از اين لحظه به بعد هر چه آب وارد لوله ي ورودي سيفون  بشود از لوله ي خروجي آن خارج مي گردد.

علل از بين رفتن آب بندي سيفون ها:

يكي از مشكلات معمول در يك سيستم فاضلاب از بين رفتن آب بندي سيفون است.

آب بندي سيفون ممكن است بر اثر هواكش نامناسب شبكه وبه دنبال آن به وجود آمدن اختلاف فشار در دو طرف مايع سيفون از بين از بين برود.در مجموع از بين رفتن آب بندي سيفون ها ممكن است ناشي از علل زير باشد:

۱- سيفوناژ

۲- تبخير شدن آب سيفون

۳- كشش لوله هاي مويين

 

سیفون فاضلاب شهری

 

سيفوناژ :

 

از بين رفتن آب بندي سيفون ممكن است در نتيجه ي توليد فشار كمتر ازاتمسفردر قسمت خروجي سيفون در سيستم فاضلاب باشد.

در اين حالت آب داخل سيفون براثر فشار هوا از سمت وسيله ي بهداشتي در سيستم فاضلاب تخليه مي شود.به طوري كه درآب بندي سيفون در شرايط عادي به علت تعادل فشار در طرفين سيفون به حالت سكون باقي ماند اگر در قسمت خروجي سيفون به دلايلي كاهش فشار به وجود آيد آب داخل سيفون بر اثر فشار جوكه در سمت لوله ي ورودي سيفون بر آن وارد مي شود در شبكه ي فاضلاب تخليه مي گردد.اين عمل را كه در نتيجه ي بوجود آمدن شرايط عدم تعادل فشار هوا صورت مي گيرد،سيفوناژ مي نامند.

سيفوناژ به دو صورت زيربه وجود مي آيد:

سيفوناژ مستقيم (سيفوناژ خود به خود):

غالبا در سيفون هايي كه در وسايل بهداشتي كوچك مانند دست شويي يا لگن ظرف شويي به كارمي روند ومجهز به لوله ي هواكش نيستند سيفوناژ مستقيم به وجود مي آيد.اين سيفوناژ نتيجه ي عدم تعادلي است كه بر اثر تخليه ي سريع فاضلاب توليد مي شود،چون اين گونه وسايل بهداشتي داراي كف مقعري هستند. فاضلاب محتوي آن ها به طور ناگهاني خالي مي شودوبعدا نيز آب كافي براي تامين مجدد آب بندي سيفون در آن باقي نمي ماند.

سيفوناژ غير مستقيم:

آب بندي سيفون ممكن است به طورغيرمستقيم يا بر اثرجريان فاضلاب در مجراي لوله ي خروجي بعد از سيفون از بين برود اين مشكل غالبا در تاسيسات لوله كشي پيش مي آيد.

هنگامي كه فاضلاب وسايل بهداشتي در طبقات ساختمان در لوله ي قائم مشتركي تخليه مي شود سرعت جريان آب هواي داخل مجراي خروجي سيفون دست شويي واقع در طبقه ي پايين را مي مكد.

در نتيجه دراين مجرا مكش ايجاد مي شود وبراثر فشار هواي محل آب داخل سيفون دست شويي نيز تخليه مي گرددتحت اين شرايط پس از تخليه سيفون امكان تجديد آب بندي آن وجود ندارد.

با نصب لوله ي هواكش درسيستم لوله كشي  فاضلاب مي توان از سيفوناژ غير مستقيم نيز جلوگيري كرد.

تبخير شدن آب سيفون:

از بين رفتن آب بندي سيفون ها بر اثر تبخير يك پديده ي طبيعي است كه به ندرت اتفاق مي افتد.

در شرايط عادي چندين روز طول مي كشد تا آب داخل سيفون ها تبخير شود ومعمولا با استفاده ي مجدد از وسايل بهداشتي اين مشكل برطرف مي شود.به كار بردن سيفون هايي با عمق آب بندي بيشتر زمان تبخير را طولاني تر مي كند ودر طول اين مدت نيز احتمال استفاده ي مجدد از وسيله ي بهداشتي وپر شدن سيفون زياد است.

كشش لوله هاي مويين:

از بين رفتن آب بندي سيفون ها براثر خاصيت كشش لوله هاي مويين خيلي كم اتفاق مي افتد.

بلكه اين اشكال هنگامي رخ مي دهد كه يك جسم خارجي مانند پارچه، نخ يا يك نوار پارچه اي از داخل سيفون به طرف مجراي خروجي آن آويزان شود.

همان طور كه ديده مي شود كهنه يا پارچه مانند فيتيله اي آب داخل سيفون را به طرف بالا مي كشد.

آب ريسمان از مجراي خروجي سيفون در لوله ي تخليه مي چكد.درصورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد سرعت جذب آب به وسيله ي كهنه يا پارچه بيشتر شده وآب بندي سيفون به سرعت از بين مي رود.

اثر باد:

بادهاي شديدي كه از دهانه ي خروجي لوله هاي هواكش فاضلاب در بالاي بام عبور مي كند ممكن است آب بندي سيفون را تحت تاثير قرار دهد وقتي كه گرد باد از طريق لوله ي هواكش به داخل سيستم لوله كشي به طرف پايين هدايت مي شود البته به ندرت ممكن است در اثر ازدياد فشار هواي داخل لوله هاي فاضلاب آب داخل سيفون ها را به حركت در آورده و مقدارياز آن را به خارج تخليه كند كه اين هم مشكل بزرگي ايجاد نمي كند،زيرا احتمال خالي شدن كامل آب سيفون ها بسيار كم است.

به هر حال براي جلوگيري از تاثير باد مي توان هواكش لوله فاضلاب را دورتر از گودال هاي شيرواني وجاهايي كه احتمال دارد باد از آنجا به شكل گردبادي به داخل لوله ي هواكش هدايت شود نصب نمود وانتهاي آن را با دو زانوي ۹۰درجه به صورت عصايي ساخت.

سيفون راه بند:

نصب سيفون در مجراي تخليه ي فاضلاب ساختمان به شبكه ي فاضلاب شهري براي جلوگيري از نفوذ گازهاي مضرموجود در شبكه ي فاضلاب شهري به داخل سيستم لوله كشي فاضلاب ساختمان ضروري است.

معمولا مجراي ورودي وخروجي اين سيفون هم تراز است.

اين سيفون داراي يك انشعاب است كه با يك لوله عمودي تا كف ساختمان امتداد يافته از آن به عنوان مجراي بازديد وتميز كردن لوله استفاده مي شود.

لوله ي ديگري روي خط فاضلاب نصب مي گردد تا از تخليه آب سيفون جلوگيري نمايد.

در مواردي كه احتمال ورود چربي از طريق سينك هاي ظرف شويي به داخل سيستم فاضلاب وجود دارد بايد در بين لوله ي فاضلاب سينك هاي ظرف شويي سيفون چربي گير نصب شود جزييات يك سيفون چربي گيرحاوي حجم زيادي از آب نشان داده شده است.

چربي ورودي به داخل سيفون تحت تاثير آب سفت مي شود وبه صورت دوره اي با بلند كردن سيني مشبك خارج مي شود.

سیفون فاضلاب

سیفون فاضلاب

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*