نمونه قرارداد اجرای آبیاری تحت فشار

قرارداد اجرای آبیاری تحت فشار

این پیمان یا قرارداد در تاریخ      /     /      ۱۳ بین طرفین ذیل و با شرایط زیر منعقد میگردد:

۱-آقای/خانم…………………………………………………………………..به شماره شناسنامه ……… ………….فرزند ………………………………صادره از…………….. ساکن ………… به نمایندگی……………………. که منبعد کارفرما خوانده میشود.

۲-شرکت………………………………………………………به نمایندگی قانونی ……….. .دارای مجوز تعیین صلاحیت به شماره……… از دفتر سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی و دارای کد اقتصادی شماره ……………….به آدرس…………………………………….کد پستی …………… و شماره تماس……………………که از این پس پیمانکار نامیده میشود.

۳-آقا/خانم/شرکت……………………………فرزند/شماره ثبت………………..به شماره ملی/شناسه ملی ………………………. دارای شماره نظام مهندسی………………………و مجوز شماره …………………….از دفتر سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی که از این پس مهندس ناظر نامیده میشود.

تبصره: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین و مفاد قرارداد را بر عهده دارد که به اختصار”سازمان نظام مهندسی”نامیده میشود.

ماده۱: موضوع پیمان یا قرارداد اجرا

کارهای اصلی قرارداد اجرای آبیاری :

موضوع پیمان عبارت است از عملیات اجرایی نصب و راه اندازی سامانه آبیاری تحت فشار:

 • بارانی از نوع………………درسطح……………هکتار
 • موضعی از نوع………………درسطح……………هکتار

اراضی کارفرما واقع در استان مرکزی شهرستان……………….روستای…………………. که طرح مربوطه از طرف کارفرما با هماهنگی سازمان نظام مهندسی ابلاغ گردیده است.

شرح کارهای اصلی:(بر اساس دفترچه طرح مصوب)

 1. تطبیق نقشه اجرایی طرح با اراضی و نشانه گذاری
 2. حفرترانشه،رگلاژ کف و پوشاندن
 3. نصب و اتصال لوله های پلی اتیلنی اصلی (مارک پلیران اتصال ) ، نیمه اصلی مانیفلد و فرعی یا بال آبیاری با تجهیزات مربوطه و اتصالات پیچی پلیران اتصال
 4. نصب و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی
 5. احداث فونداسیون ایستگاه پمپاژ و حوضچه های شیر فلکه های پلیمری (مارک پارس خاور)
 6. احداث حوضچه پمپاژ
 7. تست و راه اندازی سامانه آبیاری و…

ماده ۲: اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

 1. پیمان حاضر
 2. مشخصات خصوصی پیمان
 3. برآورد مقادیر کار بر اساس دفترچه طراحی
 4. نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی
 5. برنامه زمانبندی اجرای پروژه
 6. برنامه تفصیلی اجرایی و صورتجلسه ها و موافقت نامه ها و دستور کاری که توسط مهندس ناظر ابلاغ میشود و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین میرسد.

تبصره: دفترچه طرح همراه با نقشه های تفصیلی اجرایی قبل از اجرای کار از طرف سازمان نظام مهندسی تحویل پیمانکار میگردد.

ماده ۳: مبلغ قرار داد

مبلغ پیمان…………………..ریال و (به حروف) …………………………………..ریال است که بر اساس برآورد هزینه های اجرایی طرح مصوب بیان شده است.

مبلغ………………………….ریال و (به حروف)…………………………………….. بابت مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه مستندات لازم از طرف شرکت پیمانکار از طرف کارفرما به ایشان پرداخت خواهد شد در این صورت مبلغ پیمان شامل مجموع هزینه اجرای پروژه بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ …………………..ریال و (به حروف) ………………………………………میباشد.

ماده ۴ : نحوه پرداخت

مدت پیمان………..روز/ماه شمسی میباشد که از تاریخ دریافت پیش پرداخت و صورت جلسه تحویل زمین شروع میشود.پیمانکار متعهد است در مدت پیمان لااقل نود و هفت درصد کارهای موضوع پیمان را انجام دهد و از مهندس ناظر تقاضای تحویل موقت کند.

تبصره ۱: در صورتیکه پیمانکار حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ عقد قرارداد درخواست پیش پرداخت ننماید مدت پیمان از تاریخ عقد قرارداد وصورتجلسه تحویل زمین محسوب گردیده و تبصره ۱ ماده ۴ لغو میگردد.

تبصره۲: در صورت تاخیر در تحویل لوازم و زمین از سوی کارفرما برابر مدت تاخیر به مدت پیمان افزوده میشود به شرط آنکه مدت تاخیر بیش از سه ماه نباشد و در صورت تاخیر بیش از سه ماه اجرای پیمان منوط به ابلاغ مجدد پیمان از سوی سازمان نظام مهندسی خواهد بود.

poliran price list

پلیران اتصال اینترنتی

ماده۶: تعهدات کارفرما

 1. طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور پروژه به کارفرما و پیمانکار ابلاغ میگردد و متقاضی و پیمانکار حق هیچگونه دخل و تصرف بدون هماهنگی با مهندس مشاور در طرح و نقشه های اجرایی که به تایید مهندس مشاور رسیده است را ندارد.
 2. کارفرما متعهد است عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطلاع مهندس ناظر و پیمانکار و پس از بازدید تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط مهندس ناظر و پیمانکار آغاز نماید.
 3. در صورت اعلام هرگونه نقص و یا انحراف در مسائل فنی – اجرایی پروژه از سوی مهندس ناظر به کارفرما یا پیمانکار ایشان موظف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به رفع نقص اقدام نماید

تبصره ۱: در صورت استنکاف کارفرما و یا پیمانکار از رفع نقص اعلامی از سوی مهندس ناظر،مهندس ناظر موظف است ضمن اخطار کتبی ظرف ۷۲ ساعت مراتب را به سازمان نظام مهندسی گزارش نماید سازمان نظام مهندسی مکلف است ضمن اعلام تعلیق کار به کارفرما و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ظرف مدت یک هفته نسبت به تایین یک نفر کارشناس صاحب نظر و بازدید از پروژه اقدام نموده نتیجه بازدید را جهت تصمیم گیری در خصوص رفع تعلیق یا معرفی کارفرما به مراجع مربوطه به کمیته فنی استان اعلام نماید.

تبصره۲: پرداخت هزینه بازدیدهای اضافی به دلیل اطمینان از رفع نقص توسط مهندس ناظر و کارشناس یا کارشناسان اعزامی از سوی سازمان نظام مهندسی بر اساس تعرفه مربوطه بر عهده کارفرما می باشد.

ادامه تعهدات کارفرما در قرارداد آبیاری تحت فشار در سایت پلیران دات کام

 1. تحویل زمین و رفع هرگونه مشکلات اجرایی و اجتماعی
 2. تحویل کلیه لوازم و اتصالات مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات ارائه شده در طرح با اخذ پیش فاکتور و با تایید مهندس ناظر و طبق برنامه زمانبندی شرکت پیمانکار
 3. تحویل طرح و نقشه های اجرایی مصوب
 4. کارفرما متعهد است هزینه اجرای کارهای اضافی را بر اساس توافق با پیمانکار و پس از تایید مهندس ناظر محاسبه و به پیمانکار پرداخت نمایید.
 5. در صورت عدم تامین لوازم مورد نیاز طرح و تعویق عملیات اجرایی خسارت ناشی از آن به عهده کارفرما بوده که بر اساس پس از اعلام پیمانکار و تایید مهندس ناظر و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارفرما پرداخت میگردد.
 6. در اختیار قرار دادن محل اسکان موقت جهت عوامل اجرایی پیمانکار
 7. حفظ و حراست از لوازم و ماشین آلا و تجهیزات متعلق به پیمانکار و موجود در محل کارگاه
 8. احداث استخر و اتاقک ایستگاه پمپاژ توسط ایشان و یا تامیین و پرداخت هزینه های مربوط به پیمانکار جهت احداث آنها علاوه بر مبلغ پیمان
 9. کارفرما موظف است که در صورت لزوم محل اسکان و مایحتاج روزانه برابر عرف در اختیار مهندس ناظر قرار دهد.

ماده ۷: تعهدات پیمانکار

 1. پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به بررسی مسائل فنی و اجرایی طرح و نقشه و تطبیق با شرایط موجود در محل اقدام و نتیجه را با هماهنگی مهندس ناظر در فرم صورتجلسه تحویل زمین درج و اعلام نماید.که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات مجدد به مهندس مشاور ارجاع و تاییده آن اخذ گردد.
 2. پیمانار مسولیت دارد طبق طرح مصوب و با هماهنگی کامل با مهندس ناظر نسبت به اجرای موضوع پیمان اقدام نماید.
 3. پس از تحویلگیری لوازم از کارفرما هر گونه خسارت بعدی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 4. پیمانکار موظف است صورت کسری کلیه لوازم مورد نیاز موضوع پیمان را در اسرع وقت و کتبا به کارفرما و مهندس ناظر جهت خرید به موقع اعلام نماید.
 5. پیمانکار متعهد و ملزم است در صورتیکه کلیه لوازم و مصالح مورد نیاز به موقع تحویل شود عملیات اجرایی را در مدت مقرر سریعا به اتمام برساند ودر صورتی که از این بابت زیانی متوجه کار فرما شود پس از تایید مهندس ناظر و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جبران نماید.

ادامه تعهدات پیمانکار در پیمان اجرای آبیاری

 1. چنانچه عملیات جدیدی که با عملیات موضوع پیمان مرتبط بوده و در موارد فوق پیش بینی نشده از طرف کارفرما ابلاغ شود.پس از تایید مهندس ناظر و مهندس مشاور طراح پروژه،پیمانکار موظف به انجام آن بوده و قیمت اجرای آن بر اساس توافق با پیمانکار توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
 2. پیمانکار موظف و ملزم است چنانچه قبل یا حین اجرا اشکالی مشاهده نمود کتبا آن را به مهندس ناظر اعلام نماید و مهندس ناظر متعهد است سریعا نسبت به موارد ارائه شده از سوی پیمانکار جهت جلوگیری از وقفه در انجام کار اعلام نظر نماید و پیمانکار بر اساس نظرات کتبی مهندس ناظر اقدام کند.
 3. پیمانکار ملزم به اصول ایمنی کارگاه میباشد.
 4. پیمانکار میتواند با توافق کارفرما نسبت به بیمه حوادث و آتش سوزی و مسولیت کارگاه اقدام نماید و هزینه آن را از کارفرما دریافت نماید.
 5. پیمانکار متعهد است در صورت اعلام نواقص از سوی مهندس ناظر نسبت به رفع آنها اقدام نماید،در صورت استنکاف از رفع نقص مسولیت جبران هزینه ها (بازدیدهای مجدد ناظر و …) و خسارت وارده به کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۸: تعهدات ناظر

 1. مهندس ناظر میبایست بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی از سوی شرکت پیمانکار نسبت به انجام بازدیدهای دوره و تکمیل فرمها و چک لیستهای مربوطه (همراه با عکس) و اخذ تاییدیه از واحدهای امور مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی به لحاظ تطبیق با طرح مصوب اقدام نمایید.
 2. تعداد مراحل بازدید مهندس ناظر عبارتند از:۱-مرحله بازدید اولیه و تحویل زمین۲-تجهیز کارگاه و گچ ریزی و خرید لوازم۳-حفاری خطوط اصلی و فرعی۴-نصب اتصالات۵-بتن ریزی۶-خاک ریز و تست خطوط (اصلی و فرعی) پس از آن تحویل موقت پروژه میباشد.
 3. مهندس ناظر میبایست با اعلام شرکت پیمانکار نسبت به بازدید مشترک از محل و تهیه و تنظیم صورتجلسه تحویل زمین با شرکت پیمانکار و کارفرما اقدام نمایید.
 4. در صورت تغییر نقشه های تفصیلی اجرایی و مشخصات فنی و مصوب،مهندس ناظر میبایست شرکت مجری را نسبت به تهیه نقشه های اصلی تفصیلی اجرایی تکمیلی که به علت برخورد با عوامل غیر قابل پیش بینی در مرحله مطالعات در حین اجرا ضرورت پیدا میکند ملزم نموده و این نقشه ها را پس از تصویب مهندس مشاور و سازمان نظام مهندسی به مجری ابلاغ نمایید.
 5. ناظر میبایست در صورت لزوم نسبت به آزمایش های خاص و پیش بینی نشده در اسناد قرارداد،بررسی و اظهار نظر درباره نتایج آزمایش ها و اعلام به سازمان نظام مهندسی و رسیدگی به تایید صورت حسابهای مربوطه اقدام نمایید.
 6. مهندس ناظر باید کلیه خطوط گچ ریزی شده را جهت حفر کانالهای اصلی و فرعی مشخص شده را بررسی و تایید نماید.
 7. مهندس ناظر باید کلیه لوله و لوازم خریداری شده را به لحاظ فنی و استانداردهای مورد تایید دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری برسی و تایید نماید.
 8. مهندس ناظر باید نسبت به کنترل مصالح از ظر کمی و کیفی و نظارت بر نحوه انبار نمودن بر اساس دستورالعملهای فنی اقدام نمایید.
 9. مهندس ناظر باید ابعاد کانالهای حفر شده با توجه به قطر لوله های مورد استفاده در طرح مصوب و متراژ آن را بررسی و در صورت نیاز به ریگلاژ و حتی دستور اصلاح آن به شرکت پیمانکار تذکر کتبی ارسال نمایید.
 10. مهندس ناظر باید کلیه نقاط جوش در لوله های پلی اتیلن ، سایز و متراژ مورد استفاده در کانال را بررسی نمایید.
 11. کارشناس ناظر باید اتصالات و لولزم مورد استفاده در خطوط اصلی ، فرعی و لاترال ها با طرح مصوب مقایسه و بررسی نماید.
 12. مهندس ناظر باید کیفیت بتن مورد استفاده در پای شیر خودکارها و ایستگاه پمپاژ را بررسی و تایید نماید.

ادامه تعهدات ناظر در قرارداد اجرای آبیاری

 1. در صورت استنکاف پیمانکار یا کارفرما از رفع نقص اعلامی از سوی مهندس ناظر مهندس ناظر موظف است ضمن اخطار کتبی ظرف ۷۲ ساعت مراتب را به سازمان نظام مهندسی گزارش نماید و سازمان مکلف است ضمن اعلام تعلیق کار به کارفرما و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ظرف مدت یک هفته به تایین یک نفر کارشناس صاحب نظر و بازدید از پروژه اقدام نماییدو نتیجه بازدید را جهت تصمیم گیری در خصوص رفع تعلیق یا معرفی کارفرما به مراجع مربوطه به کمیته فنی استان اعلام نماید.
 2. چنانچه عملیات اجرایی طرح به پایان رسیده (پس از خاک ریزی و تست هیدرولیکی سیستم) و از نظر کمی و کیفی مورد تایید مهندس ناظر باشد ، مهندس ناظر باید ضمن هماهنگی با کارفرما و پیمانکار و نماینده بانک یا صندوق و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و ناظر عالی پروژه دعوت کند تا در تاریخ معینی جهت تحویل موقت و تنظیم صورت جلسه از طرح بازدید نمایند.پس از تحویل موقت،طرح جهت بهره برداری به صورت موقت در اختیار متقاضی قرار میگیرد و از این پس مسولیت نگهداری آن به عهده متقاضی میباشد،البته در طول مدت تحویل موقت تا تحویل قطعی پروژه هرگونه نواقص در اجرای طرح با تایید مهندس ناظر برعهده شرکت مجری میباشد.
 3. کارشناس ناظر باید هرگونه قصور،مسائل و مشکلات موجود در نحوه اجرای سیستم آبیاری،عدم رعایت اجرای زمانبندی توسط شرکت مجری را در زمان خود به سازمان نظام مهندسی ارسال نماید تا کمیته مورد نظر در خصوص آن تصمیم گیری و اقدام نماید.
 4. در صورت اتمام زمان قرارداد سه جانبه،ناظر میبایست موارد تاخیر در کار اجرا را کتبا اعلام نماید تا در خصوص آن تصمیم گیری شود.
 5. بعد از یک سال از تحویل موقت پروژه مهندس ناظر با هماهنگی کارفرما و پیمانکار از پروژه بازدید و در صورت عدم وجود مسائل و مشکلات در طرح اجرا شده گزارش تحویل قطعی به مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی ارسال میکند.
 6. ناظر ملزم به صدور دستورالعملهای کارگاهی برای جلوگیری از خطرات و حفظ ایمنی عوامل اجرایی میباشد.

تبصره:حق الزحمه انجام خدمات مهندس ناظر خارج از مبلغ پیمان بوده که توسط سازمان نظام مهندسی و از محل قررداد فی مابین با مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی پرداخت خواهد شد.

بدیهی است در صورت عدم تامین اعتبار توسط دولت حق الزحمه مربوطه توسط سازمان نظام مهندسی از کارفرما اخذ و به مهندس ناظر پرداخت خواهد شد.

ماده ۹: تعهدات سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 1. ورود نقشه مصوب به همراه اطلاعات فنی در GIS به منظور امکان تطبیق گزارشات دوره ای با نقشه مصوب
 2. انجام هماهنگی بین بهره بردار،ناظر و مجری در تنظیم قرارداد فی مابین و ضبط و نگهداری یک نسخه از قرارداد به جهت بررسی تعهدات طرفین
 3. انجام هماهنگی با بهره بردار،ناظر و مجری در خصوص بازدید از محل اجرا پروژه و تحویل صورتجلسه تحویل زمین
 4. انجام هماهنگی با مشاور در مواردی که توسط ناظر و مجری پیشنهاد اصلاحی حین اجرای پروژه ارائه مینمایند
 5. جمع آوری گزارشات مرحله یی هر پروژه،بررسی و تطبیق آن با دفترچه طرح ورود آنها در فضای GIS
 6. کنترل موردی گزارشات ارسالی ناظر با حضور در محل اجراء پروژه
 7. اخذ نقشه اجرا شده پروژه (ازبیلت) از پیمانکار و نگهداری آن در سوابق
 8. کنترل تیم اجرایی پیمانکار و کارشناسان مهندس ناظر به جهت داشتن مجوز دفتر سامانه ها و کنترل ظرفیت کاری هر یک از آنها
 9. کنترل حق الزحمه مهندس ناظر و شرکت پیمانکار و نظارت بر دریافت آن
 10. برگزاری جلسات کمیته فنی به لحاظ رسیدگی به موضوعات فنی و موارد اختلافی

ماده۱۰: دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده میشود.

اگر در دوره تضمین مایب و نقایصی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و اجرایی باشد پیمانکار مکلف است آن نقایص را با هزینه خود رفع نماید.

برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر نواقص و معایب و محل آنها کتبا به پیمانکار و مهندس ناظر ابلاغ میکند و پیمانکار پس از تایید دستگاه نظارت باید حداکثر ۱۵ روز بعد از ابلاغ مراتب شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما و مهندس ناظر معین میشود رفع نماید.

هرگاه پیمانکار در انجا تعهد فوق قصور ورزد کارفرما با تایید مهندس ناظر میتواند نواقص را راسا رفع نموده و هزینه آن را پس از تایید مهندس ناظر به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.۱۰ درصد حق الزحمه عملیات اجرایی به عنوان تضمین حسن انجام کار با تایید مهندس ناظر نزد دستگاه پرداخت کننده تا انقضای مدت تضمین نگهداری میشود.

ماده۱۱: حوادث قهری و غیر مترقبه

در موارد قهری و غیر مترقبه که انجام پیمان حاضر را  پس از تایید مهندس ناظر برای یکی از طرفین قرارداد غیر ممکن میسازدطرف ذیربط میتواند ختم پیمان را به طرف دیگر اعلام کند.

در این صورت پیمانکار ظرف مدت یک ماه پس از اعلام ختم پیمان صورت حساب لازم جهت تسویه حساب را تهیه و به مهندس ناظر تسلیم مینماید تا پس از رسیدگیهای لازم این عمل صورت پذیرد.

شما مشغول مطالعه نمونه قرارداد اجرای آبیاری تحت فشار در وب سایت پلیران دات کام هستید.

ماده۱۲: حل اختلاف

کلیه اتفاقاتی که ممکن است بر اثر اجرای این پیمان با تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین پیمان رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره و مکاتبه حل و فصل نمود در کمسیونی مرکب از نماینده سازمان نظام مهندسی،مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی،کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان،مهندس ناظر و کارفرما مطرح و در صورتی که نتوانند بر مبنای پیمان و مقررات مربوطه اختلافات را حل و فصل نمایند موضوع با حکمیت مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی حل و فصل خواهد شد.

تبصره_کارفرما و پیمانکار ملزم هستند که تا حل اختلافات فی مابین تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارند اجرا نمایند در غیر این صورت مهندس ناظر طبق پیمان و به تشخیص خود نسبت به آنها عمل خواهد نمود.

ماده۱۳: قانون قرارداد

این پیمان ازهر حیث مشمول شرایط عمومی پیمان و قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و در پنج نسخه که همگی حکم واحد دارد تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

امضای طرفین قرارداد اجرای آبیاری تحت فشار

 • کارفرما(متقاضی)
 •  پیمانکار(مجری مجاز)
 • مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی(ناظر بر قرارداد)به نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی

2 نظر

 1. Hi,

  I’ve been visiting your website a few times and decided to give you some positive feedback because I find it very useful. Well done.

  I was wondering if you as someone with experience of creating a useful website could help me out with my new site by giving some feedback about what I could improve?

  You can find my site by searching for “casino gorilla” in Google (it’s the gorilla themed online casino comparison).

  I would appreciate if you could check it out quickly and tell me what you think.

  casinogorilla.com

  Thank you for help and I wish you a great week!

 2. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست
  اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*